zoeken op deze pagina Aantekening toevoegen
Overzicht jurisprudentie Bouwbesluit 2012 (Stb. 416, 2011)

Artikelsgewijs

Uitspraken Bouwbesluit 2012 (Raad van State):


2012
AWB 12/1416 en 12/1441, 26 oktober 2012, produceren verf, bestuursdwangbesluit opgelegd, stoppen/sluiten inrichting, plaatsen hekken, acuut gevaar voor mens en milieu groot, niets van doen met verwerking/opslag afvalstoffen op terrein, geen sprake acuut gevaar, sluiting onnodig, geen vergunning opslag afvalstoffen aanwezig, gebruik synthetisch obsidiaan, sprake organisatorische binding, brandgevaarlijke stoffen opgeslagen, gevaarlijke situatie aanwezig, noodverordening terecht opgelegd, afwijzen treffen voorlopige voorziening
201107107/1/R4 en 201112465/1/R4, 31 oktober 2012, bestemmingsplan vastgesteld, bouw woningen/groenvoorzieningen/water/erftoegangsweg, niet tijdig geïnformeerd over bodemverontreiniging, onderzoeken niet volledig terinzage, strijd AWB, herstellen gebrek, plaats aanleg ontsluitingsweg onduidelijk, strijd AWB, herstellen gebrek, aanleggen rondweg, vrees gevolgen luchtkwaliteit, niet voldoen grenswaarden PM2,5, plan niet in strijd inzake luchtkwaliteit, voldoen grenswaarden, vrees overschrijding toegestane binnenwaarde, 30 kilometer zone, geluidonderzoek uitgevoerd, geen strijd wet, flora-/faunaonderzoek verricht, FFW niet in weg plan, plan voldoende verkeersveilig, belang spoedige beëindiging geschil, stellen termijn herstellen gebreken, beslissing in einduitspraak


2013
201102290/1/R2, 30 januari 2013, bestemmingsplan vastgesteld, verplaatsing griendbedrijf, uitbreiding noodzakelijk voor duurzame bedrijfsvoering, passend binnen bestemming, vrees verlies uitzicht/verkeersonveilige situatie, vrees onterecht, verkeersonderzoek verricht, brandweer ziet geen belemmering huisvestiging seizoenarbeiders, geen brandonveilige situatie, watervoorziening voldoende bestrijden brand, plangebied nabij Natura 2000-gebied, quickscan uitgevoerd, geen significante verstoring waarden, FFW-ontheffing verleend, niet in weg plan, akoestisch onderzoek verricht, geen onaanvaardbare geluidhinder te verwachten, ta.v. geur: voldoen afstanden VNG-Brochure, geen ernstige stankhinder omwonenden, in akoestisch onderzoek niet uitgegaan van maximale mogelijkheden plan, plan in strijd zorgvuldigheid/AWB, Actbesluit in weg plan, beroep gedeeltelijk gegrond
201206005/1/R1, 13 februari 2013, bestemmingsplan vastgesteld, tussenuitspraak, realiseren detailhandel/woningen, toename winkelvoorraad, vergroten belevingswaarde winkelgebied, toegang achterzij percelen, niet vastgelegd, ingrijpende gevolgen bedrijfsvoering huidige panden, besluit onzorgvuldig, bouw appartementencomplex, risico verzakkingen, aanwezigheid mijngangen, dubbelbestemming "Waarde - Archeologie", nagelaten onderzoek op perceel te verrichten, nader onderzoek nodig, besluit onzorgvuldig, strijd AWB, marters en vleermuizen aanwezig, quickscan flora en fauna verricht, geen sprake verstoring rust- en verblijfplaatsen, FFW niet in weg plan, belang spoedige beëindiging geschil, stellen termijn herstellen gebreken, beslissing in einduitspraak
201209617/1/R4, 27 maart 2013, bestemmingsplan vastgesteld, actualisatie planologische regeling, nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken, woningbouwprojecten/kantoren/woonservicezone, voldoende speelruimte/groen aanwezig, rapport flora en fauna ondeugdelijk, mollen/bijen/vleermuizen niet vermeld, voldoende onderzoek verricht, FFW niet in weg plan, vreest waardevermindering woning, woningbouw al eerder mogelijk gemaakt, waardevermindering niet aannemelijk, plan strekt t.b.v. goede ruimtelijke ordening, beroep ongegrond
201005158/1/R2, 3 april 2013, bestemmingsplan vastgesteld, vervolg tussenuitspraak, discotheek, geen onevenredige geluidhinder omwonenden, hogere waarden vaststellen, aanvaardbaar woon- en leefklimaat, onderzoek geluidhinder muziek verrichten, geen lage bastonen produceren, voldoen grenswaarden geluid, vrees onaanvaardbare parkeeroverlast, parkeerplaatsen worden niet meer gehuurd, plan strekt t.b.v. goede ruimtelijke ordening, gebreken hersteld, beroepen gedeeltelijk gegrond
201206446/1/R2, 17 juli 2013, bestemmingsplan vastgesteld, buitengebied, grondverzet-/stratenmakersbedrijf appellant, geen bedrijfsbestemming toegekend, buitengebied voor agrarische bedrijvigheid bedoeld, autohandel appellant, stenenhandel niet mogelijk in nieuw plan, bodemonderzoek, beperking van aantal vrachtauto’s, transportbedrijf appellant, loon-/grondwerkbedrijf, bedrijfsactiviteiten grondverzet, archeologische dubbelbestemmingen toegekend, rijksmonumentale gebieden, geluidoverlast rijksweg, aanvaardbaar woon-/leefklimaat gegarandeerd, afstand tot openbare weg, gebruik recreatiewoning voor permanente bewoning, Natura 2000-gebied, gebruiksovergangsrecht
201208408/1/R3, 17 juli 2013, wijzigingsplan vastgesteld, omschakeling intensieve veehouderij in een recreatiebedrijf met maximaal vier groepsaccommodaties/daghoreca, verkeersaantrekkende karakter, verlies privacy, geluidsoverlast, aantasting woon-/leefklimaat, stiltegebied, Natura 2000-gebied, bezettingsgraad logiesfunctie, aantal parkeerplaatsen, maximale bebouwingsoppervlakte, akoestisch onderzoek, inrichtingsschets, uitgevoerde voortoets, natuurwaarden
201210005/1/R1, 17 juli 2013, bestemmingsplan vastgesteld, actualisering planologisch-juridisch kader, bed & breakfast-voorziening, voorziet parkeerproblematiek, landelijk gebied, bouwvlak, Ruimte voor Ruimte-regeling, weidevogelleefgebied, Ecologische Verbindingszones, Natura 2000-gebied, exclaveringsformule, begrenzing Vogelrichtlijngebied/Habitatrichtlijngebied, instandhoudingsdoelstelling, parkeeronderzoek, wateroverlast, aantasting woon-/leefklimaat, planschade, vleermuizen/weidevogels gesignaleerd nabij plangebied, ten onrechte geen onderzoek verricht naar bodemkwaliteit
201202054/1/A4, 21 augustus 2013, café, dwangsom, treffen maatregelen voorkomen overtreden maatwerkvoorschrift, open hebben deuren geluidsluis, overtreden Actbesluit, beheerder hoort te zorgen dat binnen- en buitendeur niet gelijktijdig geopend zijn, niet voldoen vereisten, controleverslagen zorgvuldig, dwangsom terecht opgelegd, beroep ongegrond, bevestigen uitspraak
201205223/1/R2, 21 augustus 2013, bestemmingsplan vastgesteld, slechts één woning bestemd, twee woningen aanwezig, noodwoning, niet voldaan aan legalisatiecriterium, bestemming juist vastgesteld, bestemming met twee vrijstaande woningen niet als zodanig bestemd, besluit onzorgvuldig, strijd AWB, motorcrossterrein vergund, beperking gebruik terrein, uren gekort, gebruik passend binnen natuurwetgeving, perceel gelegen binnen Natura 2000-gebied, NBW-vergunning niet verleend, beperking juist toegevoerd ter bescherming gebied, bestemmingen Agrarisch/Recreatie - Verblijfsrecreatie/Wonen zorgvuldig vastgelegd, beroepen gedeeltelijk gegrond
201211339/1/R3, 11 september 2013, bestemmingsplan vastgesteld, wijziging bedrijfsbestemming in woonbestemming, bouw burgerwoning mogelijk gemaakt, vrees veroorzaken geluidhinder/belemmering bedrijfsvoering, niet voldoen afstanden VNG-brochure, akoestisch onderzoek opgesteld, beperking bedrijfsvoering niet aangetoond, voldoen afstanden VNG-Brochure, woning heeft geluidgevoelige ruimten, aanbrengen dove gevel niet gegarandeerd, besluit onzorgvuldig, strijd AWB, aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet gegarandeerd, gecumuleerde geluidbelasting onderzocht, niet halen vereiste binnenwaarde, beroep gedeeltelijk gegrond, vernietigen besluit
201211358/1/R3, 11 september 2013, hogere WGH waarden woning vastgesteld, akoestisch onderzoek verricht, wegverkeerslawaai onderzocht, woningen voldoen aan vereisten BB m.b.t. binnenwaarde, waarden voldoende zorgvuldig vastgesteld, voldoen vereisten WGH, niet verplicht treffen maatregelen, beroep ongegrond
201210263/1/A1, 2 oktober 2013, kinderdagverblijf, bouwvergunning verleend, wijzigen woonhuis, bouwplan in strijd bestemmingsplan, niet voldoen richtafstanden VNG-Brochure, geen sprake bouwkundige afscheiding, geen garantie goed woon- en leefklimaat, akoestisch onderzoek verricht, grenswaarden Actbesluit overschreden, stemgeluid spelende kinderen hoeven niet aan Barim getoetst te worden, bij plaatsen geluidsscherm voldoen grenswaarden, bouwplan niet gelegen in gemengd gebied als bedoeld in VNG-brochure, door verkleining speelplaats voldoen aan richtafstand, voldoende parkeergelegenheid aanwezig, ontheffing terecht verleend, bevestigen uitspraak, beroep ongegrond

Uitspraken Bouwbesluit 2012 (Raad van State); Artikelsgewijs:


Artikel 1.11
201210263/1/A1, 2 oktober 2013, kinderdagverblijf, bouwvergunning verleend, wijzigen woonhuis, bouwplan in strijd bestemmingsplan, niet voldoen richtafstanden VNG-Brochure, geen sprake bouwkundige afscheiding, geen garantie goed woon- en leefklimaat, akoestisch onderzoek verricht, grenswaarden Actbesluit overschreden, stemgeluid spelende kinderen hoeven niet aan Barim getoetst te worden, bij plaatsen geluidsscherm voldoen grenswaarden, bouwplan niet gelegen in gemengd gebied als bedoeld in VNG-brochure, door verkleining speelplaats voldoen aan richtafstand, voldoende parkeergelegenheid aanwezig, ontheffing terecht verleend, bevestigen uitspraak, beroep ongegrond


Artikel 3.2
201211339/1/R3, 11 september 2013, bestemmingsplan vastgesteld, wijziging bedrijfsbestemming in woonbestemming, bouw burgerwoning mogelijk gemaakt, vrees veroorzaken geluidhinder/belemmering bedrijfsvoering, niet voldoen afstanden VNG-brochure, akoestisch onderzoek opgesteld, beperking bedrijfsvoering niet aangetoond, voldoen afstanden VNG-Brochure, woning heeft geluidgevoelige ruimten, aanbrengen dove gevel niet gegarandeerd, besluit onzorgvuldig, strijd AWB, aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet gegarandeerd, gecumuleerde geluidbelasting onderzocht, niet halen vereiste binnenwaarde, beroep gedeeltelijk gegrond, vernietigen besluit


Artikel 7.21
AWB 12/1416 en 12/1441, 26 oktober 2012, produceren verf, bestuursdwangbesluit opgelegd, stoppen/sluiten inrichting, plaatsen hekken, acuut gevaar voor mens en milieu groot, niets van doen met verwerking/opslag afvalstoffen op terrein, geen sprake acuut gevaar, sluiting onnodig, geen vergunning opslag afvalstoffen aanwezig, gebruik synthetisch obsidiaan, sprake organisatorische binding, brandgevaarlijke stoffen opgeslagen, gevaarlijke situatie aanwezig, noodverordening terecht opgelegd, afwijzen treffen voorlopige voorziening


Artikel 7.22
AWB 12/1416 en 12/1441, 26 oktober 2012, produceren verf, bestuursdwangbesluit opgelegd, stoppen/sluiten inrichting, plaatsen hekken, acuut gevaar voor mens en milieu groot, niets van doen met verwerking/opslag afvalstoffen op terrein, geen sprake acuut gevaar, sluiting onnodig, geen vergunning opslag afvalstoffen aanwezig, gebruik synthetisch obsidiaan, sprake organisatorische binding, brandgevaarlijke stoffen opgeslagen, gevaarlijke situatie aanwezig, noodverordening terecht opgelegd, afwijzen treffen voorlopige voorziening